Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Clubfit Enschede (KvK-nummer: 78085152), hierna telkens ‘Clubfit’, afgesloten abonnementen en andere overeenkomsten.
2. Op alle overeenkomsten die Clubfit sluit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Degene die met Clubfit een Lidmaatschapsovereenkomst (hierna telkens: de Overeenkomst)  sluit wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘het Lid’.

Artikel 2. Duur overeenkomst en opzegging

1. Een abonnement tussen Clubfit en het Lid komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door het Lid.
2. Een abonnement start op de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin het Lid de Overeenkomst heeft ondertekend.
3. Het abonnement wordt overeengekomen voor de duur zoals aangegeven in de Overeenkomst, te vermeerderen met één kalendermaand, zijnde de opzegtermijn.
4. Opzegging kan op zijn vroegst geschieden in de laatste maand van de overeengekomen abonnementsduur. De opvolgende maand betreft de opzegtermijn.
5. Opzegging kan uitsluitend rechtsgeldig geschieden bij de receptie van Clubfit. Iedere andere wijze van opzegging zal geen gevolg sorteren.
6. Indien de overeengekomen duur van het abonnement verloopt, zonder opzegging door het Lid, dan wordt het abonnement van rechtswege omgezet naar een abonnement voor onbepaalde duur. Het Lid kan alsdan maandelijks opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn als omschreven in lid 3 en 4 van dit artikel en op de wijze zoals opgenomen in lid 5 van dit artikel. .
7. Tussentijdse opzegging van het abonnement is uitsluitend mogelijk bij persoonlijk faillissement van het Lid, bij toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen en bij een verhuizing van het Lid buiten een straal van 20 kilometer van Clubfit. Indien het Lid gebruik wenst te maken van deze uitzondering dan dient hij daartoe de verhuizing, alsmede de afstand genoegzaam aan te tonen en dient hij tevens de opzegtermijn (ingevolge bepalingen 3 en 4 ) in acht te nemen en op te zeggen op de wijze zoals opgenomen in lid 5.
8. Indien het Lid, als gevolg van een blessure of andere gezondheidsconditie, het sporten moet staken, dan kan hij Clubfit verzoeken om zijn abonnement voor de duur van maximaal 6 maanden te bevriezen. Gedurende deze zes maanden betaalt het Lid geen contributie en heeft hij tijd om te herstellen. Na afloop van de bevriezingsperiode wordt het abonnement hervat.

Artikel 3. Prijzen en betaling

1. Indien het Lid vóór de ingangsdatum van het abonnement (ingevolge art. 2, tweede lid) gebruik wenst te maken van de faciliteiten uit het abonnement zal het lid over die periode tot aanvang van het abonnement een aanvullende, naar rato te berekenen, betaling dienen te voldoen.
2. Clubfit is bevoegd jaarlijks de abonnementsprijzen te indexeren tot een maximale verhoging van 5% van de vastgestelde contributieprijzen.
3. Clubfit is in geen geval gehouden tot restitutie van abonnementsgelden.
4. Clubfit berekent, op aanvraag, gezinskorting, wanneer minimaal twee gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres, een abonnement afsluiten bij Clubfit. Het als tweede ingeschreven gezinslid zal een korting ad € 5,- ontvangen op zijn maandelijkse contributie. Het derde, en nadere in te schrijven gezinsleden ontvangen een maximale korting ad € 10,- per abonnement op de maandelijkse contributie. De gezinskorting komt te vervallen wanneer het gezinslid niet langer op het gezinsadres woonachtig is.
5. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd of er anderszins niet tijdig kan worden afgeschreven van de bankrekening van het Lid, dan wordt deze termijnbetaling vermeerderd met een bedrag ad € 5,- aan administratiekosten.
6. Indien het Lid een of meerdere maandbetalingen niet tijdig heeft voldaan, zal na afloop van de termijn, genoemd in de tweede aanmaning, het Lid in verzuim zijn. Alsdan kan Clubfit de overeenkomst met het Lid ontbinden en het Lid de toegang ontzeggen. De volledige abonnementsprijs wordt dan ineens opeisbaar.
7. Het Lid dat op rekening consumpties bij Clubfit koopt, geeft Clubfit uitdrukkelijk toestemming om op enig door Clubfit gekozen moment door middel van een automatische incasso het openstaande bedrag bij het Lid te incasseren.

Artikel 4. Rechten, plichten en Aansprakelijkheid

1. Clubfit is bevoegd haar openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
2. Indien Clubfit door omstandigheden is genoodzaakt haar deuren voor enige periode te sluiten is Clubfit niet gehouden tot enige schadevergoeding, restitutie of compensatie jegens het Lid.
3. Het Lid verklaart op eigen risico gebruik te maken van de faciliteiten van Clubfit. Clubfit is niet aansprakelijk voor enig letsel van het Lid.
4. Clubfit is niet aansprakelijk voor gestolen, zoekgeraakte of beschadigde zaken van het Lid.
5. Indien het Lid schade veroorzaakt aan de eigendommen van Clubfit dan is het Lid gehouden deze schade te vergoeden.
6. Clubfit is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsklachten van het Lid als gevolg van enig sport- en/of voedingsadvies door Clubfit.
7. Enige aansprakelijkheid van Clubfit is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat, in geval van aansprakelijkheid, door de beroeps- dan wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Clubfit wordt uitbetaald.
8. Clubfit is te allen tijde bevoegd om, zonder opgaaf van redenen, nieuwe Leden te weigeren.
9. Het Lid zal het Clubfit, ten behoeve van haar inkloksysteem, toestaan een digitale foto, alsmede een vingerafdruk van hem te houden. Clubfit verklaart deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend op grond van een wettelijke plicht af te geven.
10. Veranderingen omtrent adres- en/of persoonsgegevens geeft het Lid schriftelijk door bij de receptie van Clubfit.

Artikel 5. Huisregels

1. Clubfit wenst al haar leden een hygiënische sportomgeving te bieden. Leden verplichten zich derhalve tot een goede persoonlijke hygiëne, het dragen van schone sportkleding en schoenen en het bij zich dragen van een handdoek bij betreding van de fitnessruimtes.
2. Indien het Lid ( >18 ) gebruik wenst te maken van de saunaruimte, dan is hij gebonden aan de regels uit het saunareglement (te vinden bij iedere toegang tot de saunaruimtes). Het Lid verklaart het reglement te hebben gelezen en de regels na te zullen leven.
3. Leden zijn verplicht tot het dragen van slippers in de kleedkamers en douchruimtes, blote voeten zijn niet toegestaan.
4. Bij het gebruik van machines met losse gewichten is het Lid verplicht om deze gewichten, na gebruik, terug in de standaard te plaatsen en de machine leeg achter te laten.
5. Clubfit verwacht van al haar leden dat zij met respect omgaan met elkaar, het personeel en de eigendommen van Clubfit.
6. Clubfit is bevoegd om bij een overtreding van een van de regels uit dit artikel, indien nodig, het desbetreffende Lid hierop te wijzen en hem tijdelijk  de toegang te ontzeggen of een waarschuwing te geven.

Artikel 6. Toepasselijk recht

Op alle met Clubfit gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

De laatste updates & wijzigingen

30 mei 2022 Zondag 5 juni & maandag 6 juni zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren 11 mei 2022 Donderd...

Lees meer

Bring a friend!

Ben jij al lid bij Clubfit Enschede en ken je nog vrienden, famillieleden of buren die ook eens een sportschoolbezoekje willen ...

Lees meer
Meer nieuws
 • Lidmaatschapstest

  Doe de lidmaatschapstest bij Clubfit!

  Ben jij op zoek naar een plek om te starten met fitness, groepslessen en/of personal training? Dan is Clubfit Enschede dé sportschool voor jou! Doe nu de lidmaatschapstest!

  Lees meer
 • Persoonlijk Succesplan

  GRATIS Persoonlijk Succesplan!

  Clubfit Enschede biedt ieder lid een GRATIS Persoonlijk Succesplan aan. Wij gaan je helpen met het stellen van een realistisch en haalbaar doel binnen een haalbaar tijdsbestek.

  Lees meer
 • eGym

  eGym Cirkel: Fit in 30 minuten!

  Op zoek naar een manier om fitter & vitaler te worden? Maar wil je daar niet teveel tijd aan besteden maar ondertussen wel met plezier bewegen? Dan heeft Clubfit in Enschede voor jou de oplossing!

  Lees meer